aahhpt

Để định nghĩa của aahhpt, vui lòng truy cập ở đây.