aaglnu

Để định nghĩa của aaglnu, vui lòng truy cập ở đây.