aaenps

Để định nghĩa của aaenps, vui lòng truy cập ở đây.