aadops

Để định nghĩa của aadops, vui lòng truy cập ở đây.