aadlop

Để định nghĩa của aadlop, vui lòng truy cập ở đây.