aadils

Để định nghĩa của aadils, vui lòng truy cập ở đây.