aadefr

Để định nghĩa của aadefr, vui lòng truy cập ở đây.