aacirv

Để định nghĩa của aacirv, vui lòng truy cập ở đây.