aachsw

Để định nghĩa của aachsw, vui lòng truy cập ở đây.