aabemo

Để định nghĩa của aabemo, vui lòng truy cập ở đây.