aabder

Để định nghĩa của aabder, vui lòng truy cập ở đây.