aabchs

Để định nghĩa của aabchs, vui lòng truy cập ở đây.