aaappy

Để định nghĩa của aaappy, vui lòng truy cập ở đây.