aaadhm

Để định nghĩa của aaadhm, vui lòng truy cập ở đây.