ขึ้นอยู่กับ around คำใหม่ที่เกิดขึ้น โดยการเพิ่มตัวอักษรเริ่มต้นหรือสิ้นสุด:
cadnoru   ecandour   grondeau   jaground   ladjourn   pnodular   tpandour