vernation

การออกเสียง:  US [və'neɪʃən] UK [və'neɪʃən]
  • n.ดอกตูม ใบพับ หนุ่มใบ-coiling
  • Webยังทิ้งของ coiling สภาพการเจริญเติบโต
n.
1.
วิธีการที่จะจัดเรียงใบอ่อนดอกตูม
n.