variant

การออกเสียง:  US [ˈveriənt] UK [ˈveəriənt]
  • n.ตัวแปร แมพตัวแปร
  • adj.แตกต่างกัน ทุกชนิดของ ไม่แน่นอน
  • Webตัวแปรชนิดตัวแปรตัวแปร
n.
1.
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่น แต่จะไม่ตรงเหมือนกัน ฟอร์มต่าง ๆ สะกด หรือการออกเสียงคำ