unequal

การออกเสียง:  US [ʌnˈikwəl] UK [ʌnˈiːkwəl]
  • adj.ความไม่เท่าเทียมกัน ความแตกต่างที่ไม่สม่ำเสมอ และไม่เป็นธรรม
  • Webช่วงช่วง ไม่เท่ากัน
adj.
1.
ไม่ให้การรักษาหรือโอกาสเดียวกันทุก คน และไม่เป็นธรรมดังนั้น
2.
ไม่เหมือนกันในจำนวน หมายเลข หรือขนาด
3.
เกี่ยวข้องกับหนึ่งคน ทีมงาน กองทัพ เป็นต้น ที่มีมากแข็งแกร่งกว่ากัน
4.
ไม่ได้ดีพอ หรือไม่ฝีมือพอที่จะทำอะไร