thingness

การออกเสียง:  US ['θɪŋnəs] UK ['θɪŋnəs]
  • n.วัตถุคุณลักษณะ (หรือรัฐ); (A) ความเป็นจริงวัตถุประสงค์
  • Webคุณสมบัติทางกายภาพ วัสดุ ความเป็นจริงวัตถุประสงค์
n.
1.
สถานะเป็นสิ่งวัสดุ as distinct from สิ่งที่เป็นนามธรรม