tall

การออกเสียง:  US [tɔl] UK [tɔːl]
  • adj.สูง สูง (ใช้ express หรือถามความสูง) สูง
  • adv.โอ้อวดปาก เสาค้ำ
  • Webสูง สูง แก้ว
adj.
1.
คนสูงหรือวัตถุมีความสูงมากกว่ากว่าคนเฉลี่ยหรือวัตถุ ใช้สำหรับพูดคุยเกี่ยวกับการวัดความสูง
2.
เสิร์ฟในแก้วหรือภาชนะเครื่องดื่มสูง และมักจะประกอบด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มาก