starvations

การออกเสียง:  US [stɑrˈveɪʃ(ə)n] UK [stɑː(r)ˈveɪʃ(ə)n]
  • n.ความหิว Starved ตาย หิว strike
  • Webคนที่ทุกข์ทรมานจากความหิว ทุพภิกขภัย ความอดอยาก
n.
1.
สถานการณ์ที่ บุคคลหรือสัตว์ suffers หรือตาย เพราะพวกเขาไม่มีพอกิน