sorrow

การออกเสียง:  US [ˈsɔroʊ] UK [ˈsɒrəʊ]
  • n.ความเสียใจ ความเสียใจ ความเศร้าโศก แต่น่าเสียดาย
  • adv."ไม่ ความเสียใจมาก"
  • v.(หรือ) เศร้า
  • WebMiseries ปวด ความโศกเศร้า
n.
1.
ความโศกเศร้ามาก
2.
เหตุการณ์หรือปัญหาที่ทำให้คนรู้สึกเศร้ามาก
v.
1.
ความรู้สึก หรือแสดงความโศกเศร้ามาก
adv.
1.
เหมือนไม่เคย ความเสียใจเล็กน้อย
n.
v.
adv.
1.