sonant

การออกเสียง:  US ['soʊnənt] UK ['səʊnənt]
  • n.เปล่งเสียง เสียง
  • adj."ภาษา" เสียง (เสียง)
  • Webแบน เสียงพยัญชนะ
adj.
1.
ผลิตหรือมีเสียง
2.
อธิบายเสียงเสียงกับการสั่นสะเทือนของสายเสียง
3.
อธิบายอักษรที่มีความสามารถในการขึ้นรูปตัวสะกดนั้น ไม่ มีสระ
n.
1.
เสียงกับการสั่นสะเทือนของสายเสียง
2.
ความสามารถในการขึ้นรูปตัวสะกดนั้น ไม่ มีสระพยัญชนะ