solely

การออกเสียง:  US [ˈsoʊlli] UK [ˈsəʊlli]
  • adv.เท่าเท่านั้น แต่ละรายการ
  • Webคนเดียว เพียงแค่
adv.
1.
เกี่ยวข้องกับอะไรยกเว้นบุคคลหรือสิ่งกล่าวถึง