soiled

การออกเสียง:  US [sɔɪl] UK [sɔɪl]
  • v.สามหาวมลพิษดิน ... ขี้บน [ปัจจุบัน]
  • n.ดิน ดิน ที่ดิน การเพาะพันธ์
  • Webคราบ มลพิษของ
n.
1.
สารบนพื้นผิวโลกพืชเติบโต
2.
เกษตร เป็นงาน หรือ เป็นวิถีชีวิต
v.
1.
เพื่อให้สิ่งสกปรก