sobeit

การออกเสียง:  UK [səʊ'biːɪt]
  • na.คำนวณ ไม่ว่าตอนนี้
  • Webใช่
na.
1.
ใช้สำหรับบอกว่า คุณยอมรับสถานการณ์ที่สิ่งที่ได้รับเลือก หรือมีความจำเป็น ถึงแม้ว่าคุณไม่มีความสุขกับมัน