snouts

การออกเสียง:  US [snaʊt] UK [snaʊt]
  • n.(สุกร และอื่น ๆ) ซัน สิ่งที่จมูกหมูของ noses ใหญ่มิเอะ (ชาย)
  • v.โหลดหัวฉีด
  • Webจมูกหมู
n.
1.
จมูกยาวของหมูหรือสัตว์ที่คล้ายกัน จมูกและปากของปลาโลมาหรือสัตว์ที่คล้ายกัน
2.
สิ่งที่ดูเหมือน snout เช่นส่วนหน้าของเครื่องบิน