snot

การออกเสียง:  US [snɑt] UK [snɒt]
  • n.ขี้ (จะถือเป็นภาษาที่หยาบคาย)
  • Webเป็น booger จมูก มันเป็นจมูก
n.
1.
หนาที่เปียกของสารที่ผลิตในจมูกของคุณ คำสุภาพนี้เป็นเมือก