smite

การออกเสียง:  US [smaɪt] UK [smaɪt]
  • n.เล่นปาก "" ทุบตี พยายาม
  • v.โทษ ทุบตีโจมตี
  • Webระเบิด ทำลาย ทุบตีโล่
v.
1.
คำเก่าหมายถึง การตีคนหรือสิ่งที่ยากมาก
2.
คำเก่าหมายถึง จะมีผลร้ายแรงอย่างฉับพลันคน