slushy

  • adj.โคลน ไม่ชัดเจน (น้ำแข็งและหิมะ) กึ่ง thawing PuTTY
  • Webโคลน โคลน น้ำปั่น
adj.
1.
ครอบคลุมด้วย หรือละลายหิมะและน้ำแข็ง
2.
มีความสอดคล้องของสเลอปี้
3.
เต็มไปด้วย หรือการแสดงความเชื่อมั่นมากเกินไป