slumgullion

การออกเสียง:  US [slʌm'gʌljən] UK [slʌm'gʌljən]
  • n.แกง มันฝรั่งและหัวหอมแกง น้ำมันดิบตกค้าง "เหมือง" ล้างการคูในการตกตะกอนของโคลนสีแดง
  • Webรสชาติซุปเบามาก