shia

การออกเสียง:  US [ˈʃiə] UK [ˈʃiːə]
  • n.ฮฺ (หนึ่งสองฝ่ายอิสลาม); ชีอะห์
  • Webฮฺ ฮฺสอน Shiyezong
n.
1.
หนึ่งในกลุ่มหลักในศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมที่เป็นสมาชิกของกลุ่มนี้เรียกว่าฮฺเป็นหรือเป็นชีอะห์