sae

การออกเสียง:  US [ˌes eɪ ˈi] UK [ˌes eɪ ˈiː]
  • adv.กับอังกฤษ "นั้น"
  • n.(เขียนชื่อที่อยู่ของคุณ และมักจะติดอยู่กับแสตมป์), ซองจดหมายจ่าหน้าด้วยตนเอง (ประทับจ่าหน้าซองจดหมายหรือเขียนซองจดหมายที่จ่าหน้าด้วยตนเองทั้งหมด)
  • Webสหรัฐอเมริกาสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ (สังคมของวิศวกรรมยานยนต์); สมาคมวิศวกรยานยนต์ สหรัฐอเมริกา โปรแกรมประยุกต์ซีน่า (โปรแกรม App ซีน่า)
adv.
1.
≪คน > เดียวกันเท่านั้น
n.
1.
การ sase
adv.
1.
<<>  Same as so 
n.
1.
an sase