responsions

การออกเสียง:  US [rɪs'pɒnʃənz] UK [rɪs'pɒnʃənz]

สำหรับคำนิยามของ responsions กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.

np.
1.
การตรวจสอบต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด