rationalise

การออกเสียง:  US ['ræʃnəlaɪz] UK ['ræʃnəlaɪz]
  • v. คำอธิบายเหตุผล อธิบายวิทยาศาสตร์ Rationalization Rationalization
  • Webให้เหตุผลเพิ่มเติม ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ทฤษฎีเพื่ออธิบาย