raffinose

การออกเสียง:  US ['ræfənoʊs] UK ['ræfɪnəʊs]
  • n.(พืชบีทถูกทำ ส่วนเกิน และ) raffinose
  • WebRaffinose Raffinose ดัด น้ำตาล
n.
1.
เป็นผลึกเล็กน้อยหวานน้ำตาลทราย