pupillage

การออกเสียง:  US ['pju:pɪlɪdʒ] UK ['pju:pɪlɪdʒ]
  • n.นักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปศึกษา); ปรึกษา ทดลองงาน (หรือระบบ)
  • WebBarrister pupillage แบบฝึกหัดของบริษัทกฎหมาย Pupillage