psittacines

  • adj.เช่นนกแก้ว
adj.
1.
ของ ครอบครัวนกแก้ว เกี่ยวกับ กระทบ หรือคล้ายแพร์รอทส์หรือนกที่เกี่ยวข้อง
n.
1.
นกที่อยู่ในตระกูลนกแก้ว