ppu

  • Webตัวประมวลผลทางกายภาพ (ฟิสิกส์ประมวลผลหน่วย); อุปกรณ์ต่อพ่วงตัวประมวลผล (หน่วยประมวลผลอุปกรณ์ต่อพ่วง); หน่วยประมวลผลภาพ (รูปภาพประมวลผลหน่วย)