postmodernism

การออกเสียง:  US [ˌpəʊstˈmɒdərˌnɪzəm] UK [ˌpəʊstˈmɒdə(r)ˌnɪz(ə)m]
  • n."ศิลปะ บทความ" Postmodernism
  • WebPostmodernism ทฤษฎี postmodernist ความคิดหลังสมัยใหม่
n.
1.
[ศิลปะ วรรณกรรม] ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือรูปแบบของศิลปะ วรรณกรรม หรือความคิดที่พัฒนาหลังนวยุคนิยม มักจะเป็นปฏิกิริยาต่อต้านมัน
n.