placeholders

  • n.ข้อความตัวยึดตำแหน่ง
  • Webยึด สัญลักษณ์ตัวยึด
n.
1.
สัญลักษณ์ในนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ หรือทางตรรกะถูกใช้เพื่อแสดงรูปแบบ e. g โดยแทนคำในสมการหรือคำสั่งในอาร์กิวเมนต์