outputs

การออกเสียง:  US [ˈaʊtˌpʊt] UK ['aʊt.pʊt]
  • n.ผลผลิตผลิตภัณฑ์ "ไฟฟ้า" พลังงานแรงจัด
  • Webผลผลิต ผลผลิตผลผลิตอินเตอร์เฟซ
n.
1.
จำนวนของสิ่งที่บุคคล องค์กร ระบบ ฯลฯ ทำให้เกิด
2.
ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ หรือพิมพ์บนกระดาษ โดยคอมพิวเตอร์
3.
ไฟฟ้าหรือพลังงานที่ผลิต โดยชิ้นส่วนของอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
v.
1.
การผลิต โดยแสดงได้บนหน้าจอ หรือพิมพ์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง