orthotics

การออกเสียง:  US [ɔr'θɒtɪks] UK [ɔ:'θɒtɪks]
  • Webผ่าตัดแก้ไข Insole Orthotics
n.
1.
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการจัดฟันที่เหมาะสมของอุปกรณ์เช่นในการรักษาโรคกระดูก