ops

การออกเสียง:  US [ɑps] UK [ɒps]
  • n."Op" ซับซ้อน
  • Webแพคเก็ตแสงสลับ (แสงตสวิ); พร้อมเซิร์ฟเวอร์ oracle (Oracle พร้อมเซิร์ฟเวอร์); op
n.
1.
จัดกิจกรรมวางแผนที่เกี่ยวข้องกับผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารกิจกรรมจำนวนมาก
2.
พหูพจน์ของ op