operationalism

การออกเสียง:  US [ˌɒpə'reɪʃənəlˌɪzəm] UK [ˌɒpə'reɪʃənəlˌɪzəm]
  • n.การดำเนินการ "เจอ"
  • Webทฤษฎีของการดำเนินงาน ดำเนินการ ทฤษฎีของการดำเนินงาน
n.
1.
ควรกำหนดดูที่เงื่อนไขสำหรับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การดำเนินงานทางวิทยาศาสตร์เช่นการวัด หรือสังเกตดำเนินการเพื่อสร้าง หรือพิสูจน์หักล้างได้