ode

การออกเสียง:  US [oʊd] UK [əʊd]
  • n.Ode แครอล
  • Webปกติสมการเชิงอนุพันธ์ (สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ), กำหนด
n.
1.
บทกวีที่เขียนใน หรือ เกี่ยวกับคน สิ่ง เหตุการณ์