nonthreatening

การออกเสียง:  US [nɒnˈθretnɪŋ]
  • adj.ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
  • Webไม่คุกคาม ภัยคุกคามที่ ไม่เครียด
adj.
1.
การนำเสนอไม่เป็นภัยคุกคามต่อ
adj.