nephrosis

การออกเสียง:  US [nɪ'froʊsɪs] UK [nɪ'frəʊsɪs]
  • n."แพทย์" ไต (ตัวแปร)
  • Webโรคไต กภาวะ รอยโรคไต
n.
1.
โรคที่ทำให้ไตเสื่อมสภาพโดยไม่ inflaming พวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการ nephrons