navicular

การออกเสียง:  US [nə'vɪkjələ] UK [nə'vɪkjʊlə]
  • adj.รูปเรือ (ระบบป้องกัน)
  • n."โซลูชัน" navicular กระดูก
  • Webกระดูกสแคฟฟอยด์ เรือรูป เรือที่เก็บกระดูก
adj.
1.
รูปร่างคล้ายเรือ
2.
เกี่ยวข้องกับกระดูก navicular
adj.