myoglobin

การออกเสียง:  US ['maɪəˌgloʊbɪn] UK ['maɪəˌgləʊbɪn]
  • n.ไมโยโกลบิน "แพทย์"
  • Webไมโอซิน เม็ดสีไมโยโกลบิน ไมโยโกลบิน
n.
1.
เป็นเหล็กที่ประกอบด้วยโปรตีนคล้ายฮีโมโกลบิน พบในเซลล์กล้ามเนื้อ ที่ใช้ออกซิเจนจากเลือด ปล่อยให้กล้ามเนื้อระหว่างออกกำลัง